Trwający Nabór Funduszy Partnerskich
(18.08.2020)
 Ogłoszenie o Naborze Funduszy Partnerskich.

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Wspólna 70, Warszawa („NIF”)

informuje o:
rozpoczęciu ciągłego i otwartego naboru Funduszy Partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych), z którymi NIF będzie wspólnie ko-inwestował w Spółki Portfelowe przy zachowaniu równości warunków pari passu.Informacja o naborze Funduszy Partnerskich

NIF realizuje strategię funduszu private equity, typu Venture Capital. NIF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma Funduszami Partnerskimi przy zachowaniu równości warunków (pari passu). Funduszem Partnerskim NIF może zostać fundusz VC lub PE lub średni albo duży przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzący działalność inwestycyjną na rynku venture capital (niezależnie od formy prawnej w jakiej jest prowadzony, z wyłączeniem spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej), zawiązany i działający zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jego siedziby. Wybór Funduszy Partnerskich zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej NIF z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa wybranych Funduszy Partnerskich. NIF zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania naboru, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wielkość środków na inwestycje

NIF zamierza przeznaczyć, w latach 2020-2026, łącznie 700 mln złotych na ko-inwestycje z Funduszami Partnerskimi (tj. około 100 mln złotych rocznie). Zakładane zaangażowanie w Spółkę Portfelową wyniesie od ok. 3 mln zł do ok. 64 mln zł łącznie, które będą dokonywane przez każdą ze stron ko-inwestycji, w ramach jednej lub kilku rund finansowania, przy czym co najmniej 50% inwestycji będzie pochodzić od jednego lub wielu ko-inwestorów, a jednocześnie co najmniej 30% wartości łącznej inwestycji w danej rundzie będzie pochodziło ze środków inwestorów prywatnych. Głównym celem inwestycyjnym NIF jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości posiadanych lokat.

Sposób składania aplikacji przez potencjalne Fundusze Partnerskie

Aplikacje można składać od dnia 18 sierpnia 2020 roku w naborze ciągłym. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami powinien zostać przygotowany w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w języku angielskim mogą być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pendrive) i dostarczyć na adres korespondencyjny NIF osobiście lub pocztą.

Wszelkie pytania dotyczące naboru oraz udostępnionych dokumentów należy kierować na adres mailowy: nabor@nifasi.pl

Załączniki (pliki do pobrania):

  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/1-Proces_i_Zasady_Naboru_Funduszy_Partnerskich.pdf
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/2-Formularz_Aplikacyjny_dla_Kandydatow_na_Fundusze_Partnerskie.docx
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/3-Kluczowe_Warunki_Wspolpracy_Naboru_i_Wyboru_Funduszy_Partnerskich-Term_Sheet.pdf
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/4-Proces_i_Zasady_Koinwestycji_z_Funduszem_Partnerskim_wersja_ARCHIWALNA_obowiazujaca_do_12102021.pdf
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/4-Proces_i_Zasady_Koinwestycji_z_Funduszem_Partnerskim_wersja_ZAKTUALIZOWANA_obowiazujaca_od_13102021.pdf
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/5-Podsumowanie_Polityki_i_Strategii_Inwestycyjnej.pdf
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/6-KLAUZULA_art.13_RODO_zbieranie_danych_osobowych_bezposrednio_od_osoby.pdf
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/7-KLAUZULA_art.14_RODO_zbieranie_danych_osobowych_niebezposrednio_od_osoby.pdf
  • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/8-Pytania_i_odpowiedzi_zwiazane_z_procesem_naboru_i_wyboru_Funduszy_Partnerskich.pdf

  • Proces Wyboru Funduszu Partnerskiego: