Potencjalne Spółki Portfelowe

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Wspólna 70, Warszawa („NIF”) informuje o możliwości przesyłania informacji o Potencjalnej Spółce Portfelowej.

Twoja spółka jest w fazie wzrostu? Myślisz o ekspansji? Aplikuj o środki na rozwój! 

Informacje można przesyłać poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny pod adresem:

https://forms.gle/usX2mHP49M18LrYL8

Zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną NIF będzie dokonywać inwestycji w:

  • Spółki Portfelowe wyselekcjonowane i zaproponowane przez uprzednio zweryfikowane Fundusze Partnerskie,
  • Spółki Portfelowe, które samodzielnie zgłoszą się do NIF i zostaną pozytywnie ocenione przez NIF, pod warunkiem ich weryfikacji przez Fundusze Partnerskie, a następnie udziału w inwestycji co najmniej jednego z Funduszy Partnerskich.

NIF będzie inwestować w przedsiębiorstwa (Spółki Portfelowe) posiadające formę prawną spółki kapitałowej, przy czym każda Spółka Portfelowa będzie spełniać łącznie następujące kryteria:

  • będzie przedsiębiorstwem wychodzącym z etapu seed (zalążkowego) i start-up, czyli będącym w fazach expansion (ekspansji) oraz growth (wzrostu),
  • będzie komercjalizować projekt B+R+I, tj. podejmować działania związane z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia określonego produktu lub usługi na rynek lub działania polegające na wdrożeniu produktu lub usługi będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
  • będzie przedsiębiorstwem zaliczanym do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniać mniej niż 250 pracowników, posiadać roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 43 milionów euro) w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  • będzie funkcjonować na dowolnym rynku nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,
  • będzie posiadać siedzibę w Polsce lub innych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  • będzie cechować się polskim pierwiastkiem, rozumianym jako posiadanie przez spółkę portfelową przedsiębiorstwa i prowadzeniu przez nią działalności na terytorium Polski,
  • będzie zbadana pod względem perspektyw biznesowych i ryzyka inwestycyjnego i zaakceptowana przez Fundusz Partnerski.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: biuro@nifasi.pl