Zapytanie ofertowe na obsługę prawną dotyczącą procesu inwestycyjnego

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793596, posiadająca NIP 7010935138, o kapitale zakładowym w wysokości 160.000.000,00 złotych – w pełni opłaconym (dalej jako „NIF”), zwraca się z prośbą o dostarczanie ofert na usługi prawne zgodne ze specyfikacją podaną tutaj.

Opublikowano: 20 maja 2024