Przejdź niżej

Potencjalne Spółki Portfelowe

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Wspólna 70, Warszawa („NIF”) informuje o możliwości przesyłania informacji o Potencjalnej Spółce Portfelowej.

Zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną NIF będzie dokonywać inwestycji w:

  • Spółki Portfelowe wyselekcjonowane i zaproponowane przez uprzednio zweryfikowane Fundusze Partnerskie,
  • Spółki Portfelowe, które samodzielnie zgłoszą się do NIF i zostaną pozytywnie ocenione przez NIF, pod warunkiem ich weryfikacji przez Fundusze Partnerskie, a następnie udziału w inwestycji co najmniej jednego z Funduszy Partnerskich.

NIF będzie inwestować w przedsiębiorstwa (Spółki Portfelowe) posiadające formę prawną spółki kapitałowej, przy czym każda Spółka Portfelowa będzie spełniać łącznie następujące kryteria:

  • będzie przedsiębiorstwem wychodzącym z etapu seed (zalążkowego) i start-up, czyli będącym w fazach expansion (ekspansji) oraz growth (wzrostu),
  • będzie komercjalizować projekt B+R+I, tj. podejmować działania związane z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia określonego produktu lub usługi na rynek lub działania polegające na wdrożeniu produktu lub usługi będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
  • będzie przedsiębiorstwem zaliczanym do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniać mniej niż 250 pracowników, posiadać roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 43 milionów euro) w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  • będzie funkcjonować na dowolnym rynku nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,
  • będzie posiadać siedzibę w Polsce lub innych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  • będzie cechować się polskim pierwiastkiem, rozumianym jako posiadanie przez spółkę portfelową przedsiębiorstwa i prowadzeniu przez nią działalności na terytorium Polski,
  • będzie zbadana pod względem perspektyw biznesowych i ryzyka inwestycyjnego i zaakceptowana przez Fundusz Partnerski.

NIF i Fidiasz zainwestują 20 mln zł w rozwój innowacji firmy HiProMine

Dwa fundusze obejmą akcje nowej emisji HiProMine za łączną kwotę 20 mln zł. Producent alternatywnego białka, tłuszczu i nawozu organicznego, wytwarzanego dzięki innowacyjnej, autorskiej technologii hodowli przemysłowej owadów przeznaczy te środki na budowę nowego zakładu. W planach jest też wejście na rynek NewConnect.
Koinwestycje w przedsiębiorstwa technologiczne, w tym przemysł 4.0 i biotechnologię to najważniejsze cele współpracy partnerskiej pomiędzy NCBR Investment Fund ASI S.A (NIF) i Fidiasz EVC, prowadzonej od października 2021 roku. Jej pierwszym efektem jest koinwestycja w innowacyjną firmę HiProMine. Umowa inwestycyjna dotyczy objęcia przez oba fundusze po 50 tys. akcji serii M i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym, wynoszącym po 10 mln zł. Cenę emisyjną akcji ustalono na 200 zł za sztukę.
– Wspólna inwestycja z Fidiasz ASI jest jak dotąd największą, jaką podjął NIF. Fundusz przechodzi obecnie od fazy budowania partnerstw do fazy inwestycji. Coraz częściej informujemy o zaangażowaniu NIF-u w kolejne, perspektywiczne, polskie spółki. Historia spółki HiProMine ilustruje, jak sprawnie funkcjonuje polski ekosystem innowacji. Sięgając po wsparcie z wcześniejszych programów, a obecnie po środki z NIF-u, spółka przeszła od pomysłu po produkcję na skalę przemysłową. Teraz liczymy, że dzięki rozwijanej przez siebie technologii z sukcesem rozpocznie ekspansję międzynarodową – powiedział dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– To nasza pierwsza inwestycja z Funduszem Partnerskim – Fidiasz ASI, któremu dziękujemy za profesjonalnie i sprawne przeprowadzenie transakcji. Z punktu widzenia NIF to istotne, że możemy dokonywać inwestycji na dalszym etapie rozwoju w spółki, które powstały w ramach programu NCBR Bridge Alfa oraz wspierać polską myśl technologiczną – podkreśla Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF.
W ramach zawartej umowy HiProMine zobowiązało się m. in. do zadebiutowania na rynku NewConnect, do końca lipca 2022 roku. Umowa określa także kwestie współdziałania spółek Fidiasz i NCBR Investment Fund ASI w procesie wyboru członka Rady Nadzorczej czy ogólnych zasad zbycia akcji.
– Pozyskane środki przeznaczymy na budowę nowego zakładu. Jest to w tej chwili kluczowa dla nas kwestia. Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy jedną z pierwszych firm, która skorzystała z finansowania ze strony NCBiR w ramach programu Brigde Alfa, a do tego jedną z niewielu, którym udało się z sukcesem przejść do produkcji na skalę przemysłową. Cieszę się, że wsparto w ten sposób polską myśl techniczną, która będzie z powodzeniem konkurować z zagranicznymi firmami – mówi prof. Damian Józefiak, członek zarządu i pomysłodawca HiProMine.
Misją HiProMine S.A. jest dostarczanie klientom – producentom pasz gospodarskich i karm dla zwierząt domowych – białka pochodzenia owadziego. Innowacyjna, autorska technologia pozwala robić to na skalę przemysłową która jednocześnie sprzyja maksymalnej efektywności wykorzystania surowców – adresuje globalny problem sustainability.
– Spółka idealnie wpisuje się w strategię NIF, według której chcemy wspierać znakomite spółki, z doskonałym produktem o wysokim potencjale rozwojowym i rynkowym, prowadzane przez wyspecjalizowane zespoły – mówi Paweł Materniak, Dyrektor Inwestycyjny NIF.