Przejdź niżej

Trwający Nabór Funduszy Partnerskich

(18.08.2020) Ogłoszenie o Naborze Funduszy Partnerskich.
NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa („NIF”) informuje o: rozpoczęciu ciągłego i otwartego naboru Funduszy Partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych), z którymi NIF będzie wspólnie ko-inwestował w Spółki Portfelowe przy zachowaniu równości warunków pari passu.

Informacja o naborze Funduszy Partnerskich

NIF realizuje strategię funduszu private equity, typu Venture Capital. NIF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma Funduszami Partnerskimi przy zachowaniu równości warunków (pari passu).

Funduszem Partnerskim NIF może zostać fundusz VC lub PE lub średni albo duży przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzący działalność inwestycyjną na rynku venture capital (niezależnie od formy prawnej w jakiej jest prowadzony, z wyłączeniem spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej), zawiązany i działający zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jego siedziby.

Wybór Funduszy Partnerskich zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej NIF z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa wybranych Funduszy Partnerskich. NIF zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania naboru, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wielkość środków na inwestycje

NIF zamierza przeznaczyć, w latach 2020-2026, łącznie 700 mln złotych na ko-inwestycje z Funduszami Partnerskimi (tj. około 100 mln złotych rocznie). Zakładane zaangażowanie w Spółkę Portfelową wyniesie od ok. 3 mln zł do ok. 15 mln euro łącznie, które będą dokonywane przez każdą ze stron ko-inwestycji, w ramach jednej lub kilku rund finansowania, przy czym co najmniej 50% inwestycji będzie pochodzić od jednego lub wielu ko-inwestorów, a jednocześnie co najmniej 30% wartości łącznej inwestycji w danej rundzie będzie pochodziło ze środków inwestorów prywatnych. Głównym celem inwestycyjnym NIF jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości posiadanych lokat.

Sposób składania aplikacji przez potencjalne Fundusze Partnerskie

Aplikacje można składać od dnia 18 sierpnia 2020 roku w naborze ciągłym. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami powinien zostać przygotowany w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w języku angielskim mogą być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pendrive) i dostarczyć na adres korespondencyjny NIF osobiście lub pocztą.

Proces Wyboru Funduszu Partnerskiego

Etap 1: Analiza formalna i merytoryczna (10-20 dni)

 • Aplikacja
  Wpłynięcie aplikacji do potencjalnego Funduszu Partnerskiego
 • Analiza
  Wewnętrzna analiza formalno-merytoryczna aplikacji w oparciu o katalog kryteriów jakościowych
 • Informacja
  Przekazanie informacji w zakresie zakwalifikowania bądź niezakfalifikowania do etapu drugiego

Etap 2: Analiza biznesowo-prawna (10-20 dni)

 • Due diligence
  Pogłębiona analiza biznesowo-prawna potencjalnego Funduszu Partnerskiego
 • Decyzja
  Przekazanie decyzji o zakwalifikowaniu do dalszego etapu naboru (umowa o współpracy) bądź o niezakwalifikowaniu i zakończeniu procedury naboru

Etap 3: Umowa (10-20 dni)

 • Umowa o współpracy
  Po pozytywnym przejściu obu etapów oraz pozytywnej rekomendacji – negocjacje i podpisanie umowy o współpracy