(02.06.2021) Współpraca dla innowacji w czasach rewolucji cyfrowej

Rozwój innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach i wspieranie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych na polskim rynku, służących rozwojowi nowoczesnego społeczeństwa i przedsiębiorczości to najważniejsze cele współpracy podejmowanej przez NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) i Państwowy Instytut Badawczy NASK. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele obu podmiotów.


- Obecnie obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sektora cyfrowego. Stajemy się nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, którego zapotrzebowanie na kolejne usługi cyfrowe czy też innowacyjne rozwiązania, oparte na przetwarzaniu dużej ilości danych, w tym sztucznej inteligencji, systematycznie rośnie. Przynosi to ogromną szansę na ekspansję rynkową dla firm, które odnoszą sukcesy na etapie prac badawczo-rozwojowych i rozwijają innowacyjne produkty szeroko rozumianego obszaru transformacji cyfrowej – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. - Celem naszej współpracy jest między innymi wspólna obserwacja i analiza dynamicznego rynku cyfrowego i poszukiwanie rozwiązań, które mają szansę na komercjalizację i wyjście na nowe rynki. Wieloletnie doświadczenia NASK w  obszarze cyfryzacji, nowych technologii i cyberbezpieczeństwa będą dla nas istotnym wskazaniem w procesach inwestycyjnych – podkreśla Krzysztof Szubert.

- NASK od wielu lat współtworzy w Polsce rewolucję cyfrową poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeń konkretnych rozwiązań na rzecz podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa, zastosowań sztucznej inteligencji czy upowszechnienia usług cyfrowych, zarówno dla administracji publicznej, jak i dla firm czy indywidualnych użytkowników. Nasze sukcesy badawcze chcemy przekładać również na sukcesy rynkowe mówi Dyrektor NASK Wojciech Pawlak.  – Współpraca z NIF, funduszem powołanym przez NCBR, pozwoli na wymianę doświadczeń naukowych i rynkowych oraz ułatwi budowanie partnerstw na rzecz wprowadzania na rynek dobrych oraz bezpiecznych rozwiązań w sektorze cyfrowym   - dodaje Wojciech Pawlak .


Zgodnie z przyjętymi założeniami NASK i NIF będą podejmować działania, polegające między innymi na współpracy w obszarze wymiany doświadczeń, informacji, promocji oraz realizacji wspólnych działań merytorycznych, takich jak organizacja spotkań i konferencji branżowych, promujących innowacyjne technologie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transformacji cyfrowej. Instytut i Fundusz będą także wspólnie propagować dobre praktyki w zakresie rozwoju cyfryzacji w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Inwestycje w polskie B+R+I – wsparcie dla MSP w fazie wzrostu lub ekspansji

NIF zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty z wielu dziedzin do przesyłania swoich propozycji inwestycyjnych.  


ZGŁOŚ SWÓJ CIEKAWY PROJEKT! Więcej o naborze do Funduszu na www.


(19.05.2021) Wsparcie dla innowacyjności polskich firm – współpraca Łukasiewicza i NCBR Investment Fund

Rozwijanie innowacyjności firm, wsparcie eksperckie w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań to najważniejsze cele Współpracy pomiędzy Łukasiewiczem i NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF)


Obie organizacje rozpoczynają współpracę na rzecz wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych poprzez wykorzystanie dotychczasowych własnych doświadczeń i sprawdzonych na świecie modeli komercjalizacji wyników badań. NIF jako fundusz koinwestycyjny venture capital, specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i Łukasiewicz, będący nauką pracującą dla biznesu, działający m.in. w obszarach cyfrowej transformacji, zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej i czystej mobilności oraz zdrowia, będą wspierać polskie firm w dalszym rozwoju i rynkowej ekspansji.  

- Współpraca Łukasiewicza i NIF tworzy znakomitą przestrzeń do spotkania nauki i innowacji z rynkiem i sektorem inwestycji kapitałowych, otwierającą szansę na dalszy rozwój ambitnych projektów i ich rynkową ekspansję. Ogromny potencjał Łukasiewicza to wyjątkowy kapitał naukowy i badawczo-rozwojowy, który chcemy wspierać kapitałem inwestycyjnym. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyczyni się do wielu rynkowych sukcesów naszych firm i podnoszenia poziomu innowacyjności w sektorze MŚP – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

- W NCBR budujemy kompleksową ofertę. Chcemy by przedsiębiorcy na każdym etapie dojrzałości swoich biznesów mogli liczyć na nasze wsparcie dla innowacyjnych projektów. Tak jak program BRIdge Alfa skierowany jest do tych najmniejszych spółek w fazie seed lub preseed, dopiero zaczynających działalność, tak chcemy by z pomocy NIF korzystał sektor MŚP. Dzięki współpracy z Centrum Łukasiewicz Fundusz będzie miał do zaoferowania znaczenie więcej niż tylko kapitał. Wierzę, że dzięki temu stanie się on dobrym adresem dla wszystkich, którzy dostrzegają potencjał dalszego rozwoju swoich przedsiębiorstw we współpracy ze światem polskiej nauki – stwierdził dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Praca z biznesem i dla biznesu to dla naukowców i inżynierów Łukasiewicza najważniejsze zadanie. Jako organizacja, której zadaniem jest skracanie dystansu pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami, każdego dnia zachęcamy firmy do rzucania nam wyzwań naukowych, rozwiązywania z nami problemów technologicznych. W 15 dni roboczych bezpłatnie dostarczamy alternatywne propozycje projektów i rekomendujemy zespoły ekspertów oraz zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Współpraca z NCBR Investment Fund pomoże nam wzmocnić ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla dobrze rokujących projektów – mów Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Łukasiewicz i NIF chcą poprzez współpracę umożliwiać firmom dostęp do innowacyjnych technologii. Będą również poszukiwać projektów i rozwiązań innowacyjnych, w tym spółek, których produkty lub usługi cechują się „innowacyjnym pierwiastkiem”, oraz dzielić się wiedzą na ich temat. W ramach kooperacji planowane jest także udzielanie wsparcia eksperckiego przy ocenie potencjału komercjalizacyjnego projektów naukowych.

- NIF będzie pomagać przy prowadzeniu badań due diligence w zakresie technologicznym. Bardzo liczymy także, wspólnie z naszymi Podmiotami Partnerskimi NIF oraz Spółkami Portfelowymi, na możliwość korzystania z potencjału naukowców, skupionych w ramach Łukasiewicza. To pozwoli na rozwijanie wielu form współpracy pomiędzy instytutami, naukowcami i przedsiębiorstwami – podkreśla prezes Krzysztof Szubert.  

- 4500 naukowców i inżynierów, unikalna aparatura badawcza, 400 laboratoriów i pracowni stanowi o wyjątkowym potencjalne Łukasiewicza. Razem z możliwościami inwestycyjnymi NCBR Investment Fund możemy stworzyć bardzo atrakcyjne środowisko dla obiecujących projektów B+R i innowacyjnych spółek. W Łukasiewiczu prowadzimy obecnie Akcelerator Łukasiewicza, którego celem jest budowanie kompetencji naukowców Łukasiewicza, umożliwiających tworzenie i zarządzanie spółkami oraz rozwijanie technologii i pozyskiwanie inwestorów. Chcemy zwiększyć liczbę wdrożeń rozwiązań i technologii wypracowanych w Łukasiewiczu za pomocą komercjalizacji pośredniej, czyli spółek kapitałowych w formie np. start-upów, jak również nawiązaniem współpracy z potencjalnymi inwestorami finansującymi – mówi Piotr Dardziński.

Jak wskazują sygnatariusze Listu, bardzo istotne będzie także dążenie do maksymalizacji wykorzystania krajowego potencjału produkcyjnego dla dostawców rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Możliwe będzie także zaangażowanie Łukasiewicza i NIF w pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw i przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie inwestycji długoterminowych oraz realizacji działań średnio- i krótkoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia fazy badawczo-rozwojowej - w tym także promocja spółek współpracujących z Centrum wśród Podmiotów Partnerskich NIF oraz promocja NIF wśród podmiotów współpracujących z Centrum.  

Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi od 3 do 64 milionów zł.ZGŁOŚ SWÓJ CIEKAWY PROJEKT! Więcej o naborze do Funduszu MŚP na www.

(13.05.2021) Wsparcie dla rozwoju innowacyjności MŚP – współpraca PARP i NCBR Investment Fund


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od wielu lat współdziała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie podnoszenia innowacyjności polskich firm. Teraz PARP rozszerza tę współpracę o NCBR Investment Fund (NIF). 13 maja przedstawiciele Agencji i Funduszu podpisali list intencyjny określający ramy kooperacji.

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk oraz Prezes Zarządu NCBR Investment Fund Krzysztof Szubert podpisali list intencyjny, inicjujący kooperację obu instytucji. Strony zadeklarowały w nim wolę promowania i wspierania przedsięwzięć, zmierzających do efektywnego wykorzystania wzajemnego potencjału na rzecz rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach oraz uzyskania jak najlepszych efektów tych działań. PARP oraz NCBR Investment Fund wyraziły gotowość m.in. do współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń.

- Połączenie sił PARP i Funduszu to zdecydowany krok w stronę wsparcia i rozwoju inicjatyw młodych firm, które widzą szansę na rozwój przez innowacyjność. Nasza współpraca to naturalna konsekwencja poszukiwania nowych sposobów na zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez komercjalizację prac badawczo-rozwojowych – zauważa Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Współdziałanie będzie polegało m.in. na wzajemnej promocji oraz realizacji działań merytorycznych, takich jak organizacja spotkań i konferencji branżowych, promujących innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce i na arenie międzynarodowej.

- Oferta Funduszu dobrze uzupełnia instrumenty w zakresie wspierania działalności B+R, które firmy mogą uzyskać za pośrednictwem PARP. Wspólne, skoordynowane działania informacyjne i wzajemna promocja pozwolą nam na osiągnięcie efektu synergii i szybsze unowocześnianie rodzimego sektora MŚP. Podpisanie listu intencyjnego to ważne wydarzenie dla obu instytucji. Każda tego typu inicjatywa jest cenna, zwłaszcza czasie pandemii, kiedy przedsiębiorcy szczególnie potrzebują pomocy – podkreśla Prezes PARP.

Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz działalności B+R+I to wspólny mianownik działalności PARP oraz NIF i jeden z wielu celów obu podmiotów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się m.in. szeroko pojętą dystrybucją unijnych i rządowych środków finansowych, które wielowymiarowo wspierają działalność i rozwój przedsiębiorczości w kraju oraz poza jego granicami. NIF specjalizuje się zaś w koinwestowaniu w małe i średnie przedsiębiorstwa, będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych. Obecnie Fundusz prowadzi stały nabór Partnerów Inwestycyjnych oraz projektów, które mogą uzyskać środki na rozwój.

- Wprowadzony przez nas model funduszu koinwestycyjnego jest w dużej mierze autorski, choć budujemy go na podstawie podobnych modeli, sprawdzonych w wielu państwach. Realizujemy strategię funduszu private equity (PE), typu venture capital (VC) jako fundusz koinwestycyjny, co oznacza, że inwestujemy wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma Podmiotami Partnerskimi – powiedział Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund. - Na obecnym etapie nie ograniczamy zakresu obszarów inwestycyjnych. Kluczowe z naszego punktu widzenia jest, aby przedsięwzięcia charakteryzowały się polskim pierwiastkiem oraz miały element B+R, a także duży potencjał rozwojowy. NIF koncentruje się na startupach w fazie wzrostu i ekspansji. Jestem przekonany, że współpraca z PARP zaowocuje wyłonieniem wielu ciekawych i ambitnych projektów, w które zdecydujemy się zainwestować– dodaje Krzysztof Szubert.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 r. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Więcej informacji o PARP.

NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi od 3 do 64 milionów zł.
ZGŁOŚ SWÓJ CIEKAWY PROJEKT! Więcej o naborze do Funduszu MŚP w fazie wzrostu i ekspansji na www.

(22.02.2021)  Polskie startupy A.D. 2021 – perspektywy, wyzwania, ryzyka.

Na obecny rok patrzymy z perspektywy minionego trudnego w wielu wymiarach 2020 roku. To także perspektywa inwestorów, którzy analizują reakcje startupów – szczególnie w zakresie modelu biznesowego i strategii rozwoju - na obostrzenia oraz skutki pandemii w średnim oraz długim okresie.

Polskie startupy w 2020 roku, czyli zupełnie nowa sytuacja.

Dane analityczne są umiarkowanie optymistyczne i potwierdzają umiejętność szybkiego reagowania na zewnętrzne, także niesprzyjające okoliczności. W raporcie „Polskie Startupy 2020. COVID Edition Startup Poland, Warszawa 2020” wskazano, że „ponad jedna czwarta firm zmieniła model biznesowy, widząc nowe szanse w pandemii. (…). Jak piszą autorzy, „na 14% badanych przez nas startupów wpłynęła bardzo negatywnie, a na 25% – raczej negatywnie. Ten zróżnicowany wpływ pandemii na działalność startupów wynika przede wszystkim z ich produktów – w innej sytuacji są startupy oferujące przykładowo rozwiązania z obszaru telemedycyny, w innej startupy współpracujące z branżą turystyczną czy mające ofertę fizycznych produktów niepowiązanych z obszarem zdrowia” – podkreślają eksperci. Rok 2021, po lekcji roku 2020, może być dużo bardziej obiecujący, zwłaszcza, że startupy mają ambitne plany.

Przyszłość dzieje się dziś, czyli, w co inwestować?

Na podstawie naszych analiz i bieżących obserwacji można zakładać, że inwestorzy będą w większym stopniu przyglądać się startupom w sektorach innowacyjnych technologii cyfrowych, bezpieczeństwa, biotechnologii, medycyny czy też tzw. technologii zielonych. Wynika to m.in. z mniejszego wpływu obostrzeń na te sektory, przeniesienia istotnej części działalności do sfery cyfrowej, a także z widocznych procesów transformacji energetycznej i wzrostu świadomości ekologicznej oraz znaczenia zielonej energii. Z oczywistych powodów w czasach przyspieszonej rewolucji cyfrowej ogromne znaczenie – i potencjał inwestycyjny – zyskują wszelkie obszary szeroko rozumianej transformacji cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie: transmisji danych, rozwiązań chmurowych (cloud), sztucznej inteligencji (AI), obliczeń dużej wydajności (HPC), czy generalnie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Słowem, w rok 2021 wchodzimy z dużymi nadziejami na pozytywne trendy gospodarcze i kapitałowe, których beneficjentami będą także polskie ambitne i innowacyjne firmy. I co najważniejsze, otwiera się dla niech wiele nowych ścieżek pozyskania inwestycji.

Środki czekają, czyli jak skorzystać ze środków publicznych i szukać prywatnych?

Dynamicznie rozwijający się w Polsce ekosystem wsparcia innowacyjności współtworzą akceleratory lokalne i zagraniczne, platformy startowe PARP, Fundusze BRIdge Alfa (NCBR), Fundusze VC, Fundusze w ramach programów PFR Ventures i program Szybka Ścieżka w NCBR. Zapraszam również do NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF), który jako ko-inwestycyjny Fundusz venture capital staje się ważnym ogniwem ekosystemu inwestycyjnego w Polsce. Nasz Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), będących w fazie wzrostu lub ekspansji i komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Nasz budżet inwestycyjny to 700 mln zł, a wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 mln zł. Zakładamy, że wspólnie z Funduszami Partnerskimi będziemy mogli tę kwotę podwoić, czyli wspólnie dysponujemy kapitałem, który ma szansę wejść na rynek na poziomie 1 miliard 400 milionów złotych. 

Stawiamy na polskie B+R, czyli szerokie pole działania.

Nie mamy zdefiniowanych obszarów, w które chcemy inwestować. Oznacza to, że pole do inwestycji jest bardzo duże. Kluczowe dla nas jest, aby przedsięwzięcia charakteryzowały się polskim pierwiastkiem oraz miały element badań i rozwoju, a także duży potencjał rozwojowy. Koncentrujemy się na start-upach, ale nie w początkowej fazie, tylko w fazie ich wzrostu i ekspansji. Mówimy zatem o kolejnych rundach inwestycyjnych na dalszy rozwój. W napływających do nas projektach obserwujemy bardzo duży rozstrzał tematyczny i zachęcamy podmioty z wielu obszarów do przesyłania swoich propozycji inwestycyjnych (www.nifasi.pl). Wspólnie z naszymi funduszami partnerskimi będziemy je dokładnie analizować. Szczególnie gorąco zapraszamy do współpracy firmy, które są już w fazie rozmów z funduszami na rynku i potrzebują dodatkowych środków do uzupełnienia i realizacji projektu.

Gdzie są słabości na rynku, czyli tylko słowo o ryzykach.

Nie możemy oczywiście zapominać o identyfikowanych barierach i realnych ryzykach. Należy bowiem stwierdzić, że w Polsce mamy stosunkowo mało przedsiębiorstw wyróżniających się bardzo dużym potencjałem rozwojowym, mogących konkurować na rynku globalnym. Wiele z nich jest w procesie poszukiwania środków na dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów w kolejnych rundach inwestycyjnych. Natomiast z nowymi projektami nie jest tak prosto i to jest pole do zaadresowania na wielu poziomach. Ponadto, na rynku inwestycyjnym jest obecnie sporo pieniędzy publicznych, natomiast bardzo ważne jest zainteresowanie inwestycjami VC również kapitału prywatnego, czyli działanie bez tzw. pomocy publicznej. Jak wynika z danych, ponad 60% inwestycji rynku Venture Capital (VC) za miniony rok, to inwestycje, w których były pieniądze publiczne i to pomimo, że jest to bardzo agresywny oraz wysoce skomercjalizowany rynek. Budowanie rynku VC w Polsce cały czas trwa i obecnie wchodzi on w fazę szybkiego wzrostu. Wartość samego rynku VC w 2019 wyniosła ponad miliard złotych, a w 2020 ponad 2 miliardy złotych.


Zapraszamy do współpracy, aby rok 2021 był jeszcze lepszy!
Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF)


(26.01.2021) Spotkanie z modelem funduszy koinwestycyjnych tematem spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie PSIK.

Poznanie szkockich doświadczeń w prowadzeniu programów koinwestycyjnych oraz omówienie modelu ich działania to najważniejsze cele spotkania z funduszami Scottish Investment Bank, zorganizowanego 26 stycznia br. przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

W spotkaniu z Michelle Kinnaird, the Head of Investment Management w Scottish Investment Bank uczestniczył Andrzej Sałasiński, członek Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) wraz z innymi przedstawicielami funduszu, odpowiedzialnymi za rozwój współpracy z rynkiem kapitałowym i funduszami partnerskimi. Michelle Kinnaird zarządza dwoma programami koinwestycyjnymi Scottish Investment Bank: Scottish-European Growth Co-Investment Programme (2017) oraz Scottish Co-Investment Fund (2003). Scottish Co-Investment Fund (SCF) posłużył jako jeden z przykładów dla NCBR Investment Fund ASI S.A. do stworzenia własnego programu koinwestycyjnego.

- Obecnie prowadzimy intensywne przygotowania do podpisania pierwszych umów z funduszami, które pozwolą na realizację naszych zamierzeń inwestycyjnych. Szukamy optymalnych rozwiązań i sprawdzonych modeli. Doświadczenia szkockie już na etapie projektowania NIF były dla nas bardzo cenne - podkreśla prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. Krzysztof Szubert.

W trakcie spotkania Michelle Kinnaird przedstawiła założenia, działalność i doświadczenia z zarządzania funduszem z perspektywy inwestycyjnej instytucji publicznej. Opisała proces koinwestycyjny funduszy Scottish Investment Bank oraz przestawiała wartość i liczbę zrealizowanych koinwestycji od 2003 roku. Fundusze Scottish Investment Bank współpracują z family offices, aniołami biznesu, grupami aniołów biznesu, korporacjami oraz sektorem nauki i uczelni wyższych. Jak zapewnia Michelle Kinnaird, na każdym etapie rozwoju wspieranych spółek Scottish Investment Bank może zaproponować rozwiązania merytoryczne i inwestycyjne. Głównym celem działania Funduszy jest wsparcie gospodarki Szkocji, a w związku z tym spółki portfelowe muszą cechować się w tym kraju m.in. „strong presence”. O szczegółach działalności poszczególnych funduszy opowiedziała Sarah Hume z działu inwestycji Scottish Investment Bank. Przedstawiła proces aplikacji, tzw. scorecard aplikujących, proces due diligence oraz zasady ewaluacji działalności koinwestorów i zarządzania portfelem inwestycji.

Podczas spotkania Andrzej Sałasiński, członek zarządu ds. inwestycyjnych w NCBR Investment Fund ASI S.A., przedstawił model działania funduszu NIF.

- W procesie tworzenia NIF prowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje z wieloma podmiotami w Polsce i zagranicą. Dzisiejsze spotkanie to znakomita okazja, dla nas i dla polskiego rynku, do bliższego poznania funkcjonowania funduszy koinwestycyjnych na przykładzie Scottish Co-Investment Fund i Scottish Venture Fund. Chcemy sprawdzone na świecie rozwiązania uwzględniać w naszym modelu inwestycyjnym. Dziękuję Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych za organizację tego spotkania - podkreślił wiceprezes zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. Andrzej Sałasiński.


(15.01.2021) Szanowni Państwo, zachęcamy do składania ofert na usługi prawne zgodne z Zapytaniem Ofertowym, które znajduję się poniżej. Wypełnione Formularze Ofertowe należy dostarczyć na adres email: biuro@nifasi.pl do dnia 31 stycznia 2021 do godziny 18.00. Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym należy kierować na podany powyżej adres email - https://serwer1911545.home.pl/public_nif/ETAP_II_BIS.pdf


(10.11.2020) NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów. Przedsiębiorcy uzyskają wsparcie eksperckie oraz finansowanie wprowadzenia na rynek produktów i usług. Porozumienie dotyczy przede wszystkim inicjatyw realizowanych przez małe i średnie firmy.

- W dzisiejszych czasach rozwój krajowego rynku inwestycyjnego typu private equity, w szczególności venture capital, poprzez wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w fazie badawczo-rozwojowej oraz w fazie komercjalizacji, jest kluczowe dla budowy nowoczesnej gospodarki. Współpraca z ARP, instytucją posiadającą wieloletnie doświadczenie i unikalne na polskim rynku kompetencje oraz instrumenty wsparcia, w zakresie wymiany informacji o projektach i przedsiębiorstwach posiadających potencjał inwestycyjny, stanowi ogromną wartość dodaną zarówno dla NIF, jak i dla naszych Funduszy Partnerskich. Jestem przekonany, że zawiązana współpraca przyniesie wymierne korzyści polskim przedsiębiorcom, szczególnie firmom segmentu MŚP będącym w fazie wzrostu lub ekspansji, potrzebującym dodatkowego kapitału inwestycyjnego do dalszego rozwoju szeroko rozumianych innowacyjnych rozwiązań i produktów – podsumował Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI S.A.


Pełna informacja prasowa: https://serwer1911545.home.pl/public_nif/Informacja_prasowa_ARP_NIF_20201110.pdf(03/04.11.2020) NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) oraz Polska Agencja Handlu i Inwestycji S.A. (PAIiH) zawarły Porozumienie o Współpracy. W ramach podpisanego Porozumienia strony zadeklarowały długoterminową i ścisłą współpracę w zakresie wzajemnego promowania swojej działalności celem pełnej synergii oraz jak najefektywniejszego wykorzystania potencjału stron w zakresie wspierania inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

- W Polsce dokonuje się kolejna, niezwykle dynamiczna, faza rewolucji technologicznej i cyfrowej, otwierająca szereg możliwości inwestycyjnych w sektorze badawczo-rozwojowym. Celem współpracy jest między innymi prezentowanie międzynarodowym partnerom i zagranicznym inwestorom naszych możliwości oraz przewag technologicznych. W trudnych czasach globalnego wyzwania pandemicznego chcemy działać w pełnej synergii z rynkiem i odważnie rozwijać współpracę na rynku kapitałowym. To również nasza odpowiedź na obecną sytuację – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

Więcej o NIF: http://nifasi.pl/
Więcej o PAIiH: https://www.paih.gov.pl/pl


(20.09.2020) Realizując obowiązek wynikający z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) poniżej zostają zamieszczone wezwania do złożenia akcji w celu ich dematerializacji. 

1) (29.09.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie1.pdf

2) (13.10.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie2.pdf

3) (27.10.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie3.pdf

4) (10.11.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie4.pdf 

5) (24.11.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie5.pdf


(01.09.2020) Szanowni Państwo, zachęcamy do składania ofert na usługi prawne zgodne z Zapytaniem Ofertowym, które znajduję się poniżej. Wypełnione Formularze Ofertowe należy dostarczyć na adres email: biuro@nifasi.pl do dnia 30 września do godziny 18.00Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym należy kierować na podany powyżej adres email - https://serwer1911545.home.pl/public_nif/ETAP_II.pdf


(18.08.2020) Ogłoszenie o Naborze Funduszy Partnerskich.

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Wspólna 70, Warszawa („NIF”)

informuje o:
rozpoczęciu ciągłego i otwartego naboru Funduszy Partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych), z którymi NIF będzie wspólnie ko-inwestował w Spółki Portfelowe przy zachowaniu równości warunków pari passu.

Informacja o naborze Funduszy Partnerskich

NIF realizuje strategię funduszu private equity, typu Venture Capital. NIF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma Funduszami Partnerskimi przy zachowaniu równości warunków (pari passu). Funduszem Partnerskim NIF może zostać fundusz VC lub PE lub średni albo duży przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzący działalność inwestycyjną na rynku venture capital (niezależnie od formy prawnej w jakiej jest prowadzony, z wyłączeniem spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej), zawiązany i działający zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jego siedziby. Wybór Funduszy Partnerskich zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej NIF z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa wybranych Funduszy Partnerskich. NIF zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania naboru, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wielkość środków na inwestycje

NIF zamierza przeznaczyć, w latach 2020-2026, łącznie 700 mln złotych na ko-inwestycje z Funduszami Partnerskimi (tj. około 100 mln złotych rocznie). Zakładane zaangażowanie w Spółkę Portfelową wyniesie od ok. 3 mln zł do ok. 64 mln zł łącznie, które będą dokonywane przez każdą ze stron ko-inwestycji, w ramach jednej lub kilku rund finansowania, przy czym co najmniej 50% inwestycji będzie pochodzić od jednego lub wielu ko-inwestorów, a jednocześnie co najmniej 30% wartości łącznej inwestycji w danej rundzie będzie pochodziło ze środków inwestorów prywatnych. Głównym celem inwestycyjnym NIF jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości posiadanych lokat.

Sposób składania aplikacji przez potencjalne Fundusze Partnerskie

Aplikacje można składać od dnia 18 sierpnia 2020 roku w naborze ciągłym. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami powinien zostać przygotowany w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w języku angielskim mogą być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pendrive) i dostarczyć na adres korespondencyjny NIF osobiście lub pocztą.

Wszelkie pytania dotyczące naboru oraz udostępnionych dokumentów należy kierować na adres mailowy: nabor@nifasi.pl

Załączniki (pliki do pobrania):

 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/1-Proces_i_Zasady_Naboru_Funduszy_Partnerskich.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/2-Formularz_Aplikacyjny_dla_Kandydatow_na_Fundusze_Partnerskie.docx
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/3-Kluczowe_Warunki_Wspolpracy_Naboru_i_Wyboru_Funduszy_Partnerskich-Term_Sheet.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/4-Proces_i_Zasady_Koinwestycji_z_Funduszem_Partnerskim.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/5-Podsumowanie_Polityki_i_Strategii_Inwestycyjnej.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/6-KLAUZULA_art.13_RODO_zbieranie_danych_osobowych_bezposrednio_od_osoby.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/7-KLAUZULA_art.14_RODO_zbieranie_danych_osobowych_niebezposrednio_od_osoby.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/8-Pytania_i_odpowiedzi_zwiazane_z_procesem_naboru_i_wyboru_Funduszy_Partnerskich.pdf

 • Proces Wyboru Funduszu Partnerskiego:


  (08.06.2020) INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr zgłoszenia 002/ZPNIF/2020) na usługi społeczne (zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) dla NCBR Investment Fund ASI S.A. - zakup eksperckich usług prawnych - https://serwer1911545.home.pl/public_nif/Informacja_o_wyborze_oferty.pdf


  (1-4.06.2020) Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rozpoznania rynku (szacowania wartości zamówienia). Niniejsze rozpoznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: „ustawa P.z.p.”) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rozpoznanie składane jest w celu oszacowania wartości zamówienia, w kontekście uruchomienia postępowania we właściwym trybie ustawy P.z.p., którego przedmiotem będzie: „Świadczenia usług obsługi prawnej związanej z procesem inwestycyjno-transakcyjnym spółki NCBR INVESTMENT FUND ASI S.A. – inwestycje w Spółki Portfelowe”.  Zaznaczamy, że:
  • proces weryfikacji raportu due diligence będzie miał miejsce przy każdej inwestycji; 
  • nie będzie konieczności przygotowywania Shareholders Agreement (część zapisów będzie zawierała dwustronna umowa o współpracy zawierana z Funduszami Partnerskimi na wcześniejszym etapie, a część zapisów (trójstronna) umowa ko-inwestycyjna).
  Informujemy, że finalna kwota podana w formularzu dla zaktualizowanych punktów I.1.2) - I.1.4) powinna być obliczona za dwa procesy tj. w ten sposób, że jeśli np. wyceniają Państwo proces negocjacyjny dla jednej spółki na 1 zł to cena podana w formularz powinna wynosić 2 zł (tj. finalna cena za dwa procesy). Dla punktu I.1.1) kwota powinna być podana za jeden proces (proces będzie jednorazowy; niezwiązany z liczbą inwestycji prowadzonych przez NIF). Prosimy o dostarczenie załączonego formularza ofertowego do dnia 8 czerwca 2020 roku (do końca dnia) na adres mailowy: biuro@nifasi.pl W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy - biuro@nifasi.pl

  Pliki do pobrania:

  (25.05.2020) Podsumowanie ofert (w zakresie ceny) złożonych przez wykonawców do dnia 25 maja 2020 r., do godziny 12.00, w związku z zamówieniem na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym przez NCBR Investment Fund ASI S.A (numer zgłoszenia: 002/ZPNIF/2020) - https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/772615/podsumowanie-otwarcia-ofert-2-pdf.html

  (19.04.2020) Informacja o planowanym naborze na Fundusze Partnerskie. 

  NCBR Investment Fund ASI S.A. („NCBR IF”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, informuje o planowanym uruchomieniu ciągłego i otwartego naboru wysokiej jakości funduszy partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych).  

  NCBR IF realizuje strategię funduszu private equity, typu venture capital. NCBR IF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym w spółki portfelowe wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma funduszami partnerskimi. Kluczowym elementem działalności funduszy ko-inwestycyjnych jest proces selekcji i zatwierdzania ko-inwestorów, tj. funduszy partnerskich. Proces oceny funduszy partnerskich będzie uwzględniał w szczególności, ale nie wyłącznie, weryfikację stabilności i wykonalności finansowej ko-inwestora, doświadczenie personelu i samego funduszu partnerskiego, oferowane warunki współpracy w przedmiocie ko-inwestycji w spółki portfelowe. NCBR IF będzie specjalizował się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny NCBR IF to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł. Funduszem partnerskim NCBR IF może zostać fundusz venture capital (VC) lub spółka prowadząca działalność inwestycyjną typu corporate venture capital (CVC). NCBR IF prowadzi wstępne rozmowy z funduszami obecnymi na polskim rynku w celu przedstawienia podstawowych założeń współpracy. Zainteresowane fundusze prosimy o kontakt oraz systematyczne śledzenie informacji publikowanych na naszej stronie internetowej.