Ogłoszenie o Naborze Funduszy Partnerskich

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Wspólna 70, Warszawa („NIF”).

informuje o:
rozpoczęciu ciągłego i otwartego naboru Funduszy Partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych), z którymi NIF będzie wspólnie ko-inwestował w Spółki Portfelowe przy zachowaniu równości warunków pari passu.

Informacja o naborze Funduszy Partnerskich

NIF realizuje strategię funduszu private equity, typu Venture Capital. NIF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma Funduszami Partnerskimi przy zachowaniu równości warunków (pari passu). Funduszem Partnerskim NIF może zostać fundusz VC lub PE lub średni albo duży przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzący działalność inwestycyjną na rynku venture capital (niezależnie od formy prawnej w jakiej jest prowadzony, z wyłączeniem spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej), zawiązany i działający zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jego siedziby. Wybór Funduszy Partnerskich zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej NIF z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa wybranych Funduszy Partnerskich. NIF zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania naboru, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wielkość środków na inwestycje

NIF zamierza przeznaczyć, w latach 2020-2026, łącznie 700 mln złotych na ko-inwestycje z Funduszami Partnerskimi (tj. około 100 mln złotych rocznie). Zakładane zaangażowanie w Spółkę Portfelową wyniesie od ok. 3 mln zł do ok. 64 mln zł łącznie, które będą dokonywane przez każdą ze stron ko-inwestycji, w ramach jednej lub kilku rund finansowania, przy czym co najmniej 50% inwestycji będzie pochodzić od jednego lub wielu ko-inwestorów, a jednocześnie co najmniej 30% wartości łącznej inwestycji w danej rundzie będzie pochodziło ze środków inwestorów prywatnych. Głównym celem inwestycyjnym NIF jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości posiadanych lokat.

Sposób składania aplikacji przez potencjalne Fundusze Partnerskie

Aplikacje można składać od dnia 18 sierpnia 2020 roku w naborze ciągłym. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami powinien zostać przygotowany w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w języku angielskim mogą być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pendrive) i dostarczyć na adres korespondencyjny NIF osobiście lub pocztą.

Wszelkie pytania dotyczące naboru oraz udostępnionych dokumentów należy kierować na adres mailowy: nabor@nifasi.pl

Załączniki (pliki do pobrania):
Proces i Zasady Naboru Funduszy Partnerskich
Formularz Aplikacyjny dla Kandydatow na Fundusze Partnerskie
Kluczowe Warunki Wspolpracy Naboru i Wyboru Funduszy Partnerskich Term Sheet
Proces i Zasady Koinwestycji z Funduszem Partnerskim wersja ARCHIWALNA obowiązująca do 12.10.2021
Proces i Zasady Koinwestycji z Funduszem Partnerskim wersja ZAKTUALIZOWANA obowiązująca od 13.10.2021
Podsumowanie Polityki i Strategii Inwestycyjnej
KLAUZULA art.13 RODO zbieranie danych osobowych bezposrednio od osoby
KLAUZULA art.14 RODO zbieranie danych osobowych niebezposrednio od osoby
Pytania i odpowiedzi zwiazane z procesem naboru i wyboru Funduszy Partnerskich

Proces Wyboru Funduszu Partnerskiego:

Opublikowano: 18 sierpnia 2020