Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Członka Zarządu Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w związku z uchwałą nr 29/2023 Rady Nadzorczej spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w tym zatwierdzenie treści ogłoszenia o konkursie oraz upoważnienie członka Rady Nadzorczej do otwarcia zgłoszeń, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

 1. Zgłoszenia Kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy:
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki NCBR Investment Fund ASI S.A.: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;

lub

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: radanadzorcza@nifasi.pl (z zaznaczeniem opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości);

lub

 • złożyć w siedzibie spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

w terminie do dnia 25 maja 2023 roku, do godziny 16:00.

Osobiste składanie zgłoszeń możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu +48 504 521 428 lub +48 511 103 914.

 1. Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną będą rozpatrywane, jeśli zostaną doręczone NCBR Investment Fund ASI S.A. w terminie do dnia 25 maja 2023 roku do godziny 16:00, przy czym odpowiedzialność za działania/zaniechania operatora pocztowego ponosi Kandydat. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną, zgłoszenia będą rozpatrywane, jeśli wiadomość e-mail wpłynie na adres poczty elektronicznej, wskazany w ust. 1 pkt 2), do dnia 25 maja 2023 roku do godziny 16:00.
 2. Zgłoszenie powinno być zamknięte w kopercie i opatrzone dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.”. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną, zgłoszenie powinno być zabezpieczone hasłem, a w tytule wiadomości e-mail należy wskazać: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.”. Hasło należy przesłać w oddzielnej wiadomości.
 3. Kandydaci muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Treść ww. przepisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją
  i zarządzaniem spółkami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowej osoby prawnej oraz zasad ładu korporacyjnego oraz znajomość polskiego rynku kapitałowego, procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym, doświadczenie
  w zarządzaniu zespołem inwestycyjnym, doświadczenie w organizowaniu rund inwestycyjnych dla spółek rozwijających się, znajomość spółek z sektora badawczo-rozwojowego w Polsce.
 5. Do zgłoszenia Kandydaci zobowiązani są dołączyć:
 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – elektronicznie poświadczone odpisy dokumentów przez Kandydata lub urzędowo);
 • wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie o spełnianiu przez Kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisany przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, z datą wystawienia do 30 dni przed datą złożenia (w przypadku uzyskania zaświadczenia z KRK w formie elektronicznej, należy przekazać plik w formacie xml, z zastrzeżeniem, że dokonując zgłoszenia w formie elektronicznej wyłącznie dopuszczalne jest przedłożenie zaświadczenie w formacie xml);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
 1. W przypadku dokumentów przekazywanych w postaci papierowej, odpisy lub kserokopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez złożenie podpisu na każdej stronie dokumentu pod tekstem poświadczam za zgodność z oryginałem oraz opatrzenie powyższego datą i nazwą miejscowości, w której poświadczenie nastąpiło. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a w przypadku przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, najpóźniej przed dniem wyznaczonej rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydat jest zobowiązany umożliwić dokonania wglądu w oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów, które w toku postępowania kwalifikacyjnego były przez Kandydata poświadczone, w miejscu i terminie uprzednio potwierdzonym przez NCBR Investment Fund ASI S.A., pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty (stanowiące uzupełnienie złożonych dokumentów).
 3. Mając na celu realizację przepisu art. 26 ustawy 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Kandydat może zostać zobowiązany do złożenia dodatkowych oświadczeń wynikających z ww. ustawy.
 4. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Kandydatom przysługuje prawo do odbioru oryginałów złożonych dokumentów w terminie miesiąca od zakończenia postępowania, po uprzednim ustaleniu terminu ich odbioru.
 5. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. Otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod względem formalnym dokona Rada Nadzorcza do dnia 31 maja 2023 roku.
 8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 09 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółki. Istnieje także możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i miejscu (formie) rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej może być: 1) wiedza o sektorze, w którym działa spółka NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz o wizji Kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki (znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity); 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, w tym zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swoboda poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich; 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych, a także spółek działających w sektorze VC i CVC; 4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej i doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi; 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej. Każdy z kandydatów będzie otrzymywał punkty za odpowiedź na dane pytanie. Rada Nadzorcza wyłoni najlepszego kandydata w oparciu o uprzednio stworzony ranking kandydatów.
 10. Rada Nadzorcza spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi Kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 11. Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. poinformuje Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 12. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
 13. Wszelkie informacje o Spółce od dnia publikacji ogłoszenia, kandydaci mogą uzyskać mailowo pod adresem: biuro@nifasi.pl. Statut spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. dostępny jest dla Kandydatów do wglądu w siedzibie spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. po uprzednim umówieniu wizyty mailowo pod adresem: biuro@nifasi.pl.
 14. Z Członkiem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – wyciąg z przepisów
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – kwestionariusz osobowy
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia- zgoda na powołanie

Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie uchwały nr 28/2023 Rady Nadzorczej spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w tym zatwierdzenie treści ogłoszenia o konkursie oraz upoważnienie członka Rady Nadzorczej do otwarcia zgłoszeń, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

 1. Zgłoszenia Kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy:
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki NCBR Investment Fund ASI S.A.: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;

lub

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: radanadzorcza@nifasi.pl (z zaznaczeniem opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości);

lub

 • złożyć w siedzibie spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

w terminie do dnia 25 maja 2023 roku, do godziny 16:00.

Osobiste składanie zgłoszeń możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu +48 504 521 428 lub +48 511 103 914.

 1. Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną będą rozpatrywane, jeśli zostaną doręczone NCBR Investment Fund ASI S.A. w terminie do dnia 25 maja 2023 roku do godziny 16:00, przy czym odpowiedzialność za działania/zaniechania operatora pocztowego ponosi Kandydat. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną, zgłoszenia będą rozpatrywane, jeśli wiadomość e-mail wpłynie na adres poczty elektronicznej, wskazany w ust. 1 pkt 2), do dnia 25 maja 2023 roku do godziny 16:00.
 2. Zgłoszenie powinno być zamknięte w kopercie i opatrzone dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.”. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną, zgłoszenie powinno być zabezpieczone hasłem, a w tytule wiadomości e-mail należy wskazać: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.”. Hasło należy przesłać w oddzielnej wiadomości.
 3. Kandydaci muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Treść ww. przepisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Od Kandydatów wymagana jest znajomość polskiego rynku kapitałowego, procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem inwestycyjnym oraz minimum 3-letnie doświadczenie w procesach inwestycyjnych, wejściach i wyjściach kapitałowych oraz organizowaniu rund inwestycyjnych dla spółek kapitałowych.
 5. Dodatkowym atutem Kandydatów będzie:
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub
  z udziałem państwowej osoby prawnej oraz zasad ładu korporacyjnego,
 • doświadczenie w procesach inwestycyjnych, organizowaniu rund inwestycyjnych dla spółek rozwijających się oraz znajomość spółek z sektora badawczo-rozwojowego w Polsce.
 1. Do zgłoszenia Kandydaci zobowiązani są dołączyć:
 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – elektronicznie poświadczone odpisy dokumentów przez Kandydata lub urzędowo);
 • wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie o spełnianiu przez Kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisany przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, z datą wystawienia do 30 dni przed datą złożenia (w przypadku uzyskania zaświadczenia z KRK w formie elektronicznej, należy przekazać plik w formacie xml, z zastrzeżeniem, że dokonując zgłoszenia w formie elektronicznej wyłącznie dopuszczalne jest przedłożenie zaświadczenie w formacie xml);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia (w przypadku przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej – podpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
 1. W przypadku dokumentów przekazywanych w postaci papierowej, odpisy lub kserokopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez złożenie podpisu na każdej stronie dokumentu pod tekstem poświadczam za zgodność z oryginałem oraz opatrzenie powyższego datą i nazwą miejscowości, w której poświadczenie nastąpiło. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a w przypadku przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, najpóźniej przed dniem wyznaczonej rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydat jest zobowiązany umożliwić dokonania wglądu w oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów, które w toku postępowania kwalifikacyjnego były przez Kandydata poświadczone, w miejscu i terminie uprzednio potwierdzonym przez NCBR Investment Fund ASI S.A., pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty (stanowiące uzupełnienie złożonych dokumentów).
 3. Mając na celu realizację przepisu art. 26 ustawy 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Kandydat może zostać zobowiązany do złożenia dodatkowych oświadczeń wynikających z ww. ustawy.
 4. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Kandydatom przysługuje prawo do odbioru oryginałów złożonych dokumentów w terminie miesiąca od zakończenia postępowania, po uprzednim ustaleniu terminu ich odbioru.
 5. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. Otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod względem formalnym dokona Rada Nadzorcza do dnia 31 maja 2023 roku.
 8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 09 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółki. Istnieje także możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i miejscu (formie) rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej może być: 1) wiedza o sektorze, w którym działa spółka NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz o wizji Kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki (znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity); 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, w tym zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swoboda poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich; 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych, a także spółek działających w sektorze VC i CVC; 4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej i doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi; 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej. Każdy z kandydatów będzie otrzymywał punkty za odpowiedź na dane pytanie.
 10. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami, Rada Nadzorcza przedłoży do jedynego akcjonariusza spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dokumentację konkursową wraz z ewentualną rekomendacją, celem wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu i następnie powołania go zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu NCBR Investment Fund ASI S.A. w skład Zarządu Spółki.
 11. Rada Nadzorcza spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi Kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 12. Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. poinformuje Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 13. Wszelkie informacje o Spółce od dnia publikacji ogłoszenia, kandydaci mogą uzyskać mailowo pod adresem: biuro@nifasi.pl. Statut spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. dostępny jest dla Kandydatów do wglądu w siedzibie spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. po uprzednim umówieniu wizyty mailowo pod adresem: biuro@nifasi.pl.
 14. Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – wyciąg z przepisów.
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – kwestionariusz osobowy
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia- zgoda na powołanie