Prawnik Wewnętrzny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) - ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: PRAWNIK WEWNĘTRZNY. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub posiadanie uprawnienia do wpisania się na listę radców prawnych lub adwokatów;
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe; preferowane doświadczenie w wiodącej kancelarii prawnej w departamencie prawa korporacyjnego / rynków kapitałowych lub w funduszu VC, funduszu private equity lub funduszu funduszy;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość KSH; 
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz funduszy inwestycyjnych (w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane ukończenie drugiego kierunku studiów z zakresu ekonomii lub finansów lub odpowiednie studia podyplomowe.

Zadania:

 • bieżąca obsługa prawna spółki oraz współpraca z organami spółki;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym;
 • reprezentacja spółki w postępowaniach przed sądami, w tym KRS;
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi;


Aplikacje prosimy wysyłać na adres : biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: PRAWNIK WEWNĘTRZNY

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum.W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja
Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych Spółki 

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) - ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.


Wymagania jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, uwzględniając w szczególności, że członkiem organu zarządzającego spółki:

  1)   może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  a)   posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  b)   posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  c)   posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  d)   spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

  2)   nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  a)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  b)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

  c)   jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  d)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

  e)   jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Oczekiwania merytoryczne:
1)   wiedza o sektorze, w którym działa Spółka oraz o wizji Kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki (znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
2)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, w tym wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swoboda poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich,
3)   znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub udziałem państwowej osoby prawnej, a także spółek działających w sektorze CVC, w tym spółek publicznych,
4)   znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
5)   doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej i doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi;
6)    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej;
7)   operacyjna znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia Kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy przesłać pocztą na adres biura Zarządu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A.: ul. Wspólna 70, 00-698 Warszawa lub złożyć w Biurze Zarządu Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., ul. Wspólna 70, 00-698 Warszawa, w terminie do 24 maja 2021 roku, do godziny 16:00. 


Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 26 maja 2021 r., dokonała zmiany wskazanego w Ogłoszeniu o konkursie na stanowisko członka Zarządu ds. Inwestycyjnych terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Spółki. Istnieje także możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i miejscu (formie) rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania, w tym zakresie wymogów formalnych oraz dokumentów i kwestionariuszy, znajdują się w poniższych załącznikach:


Załączniki (pliki do pobrania):
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU ds. INWESTYCYJNYCH
Załącznik nr 1 Wyciąg z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie kandydata na członka organu zarządzającego Spółki
Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Klauzula informacyjna – rekrutacja


Manager Inwestycyjny / Dyrektor Inwestycyjny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) - ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: MANAGER INWESTYCYJNY / DYREKTOR INWESTYCYJNY. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w funduszu VC lub funduszu private equity;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość KSH;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny.

Zadania:

 • analiza ofert funduszy partnerskich ko-inwestycji w spółki portfelowe (m. in weryfikacja spełniania przez spółki portfelowe kryteriów doboru lokat) oraz przygotowywanie odpowiednich raportów będących wynikiem ww. analizy;
 • aktywne poszukiwanie oraz identyfikacja okazji inwestycyjnych – potencjalnych spółek portfelowych spełniających kryteria doboru lokat;
 • udział w negocjacjach umów ko-inwestycyjnych;
 • udział w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami portfelowymi, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie i analizę informacji;
 • monitorowanie polskiego rynku VC i sporządzanie na tej podstawie właściwych jakościowo raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji zadań NIF;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NIF.


Aplikacje prosimy wysyłać na adres : biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: MANAGER INWESTYCYJNY / DYREKTOR INWESTYCYJNY

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum.W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja: https://serwer1911545.home.pl/public_nif/Klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdfAsystent/ka - Młodszy Analityk

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) - ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: ASYSTENT/KA - MŁODSZY ANALITYK. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych II stopnia, chętnie o profilu finansowym lub prawnym;
 • zainteresowanie działalnością rynku kapitałowego, w tym procesów inwestycyjnych na rynku niepublicznym (venture capital lub private equity);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe lub praktyki w podmiotach rynku kapitałowego lub spółkach prawa handlowego;
Zadania:
 • dokonywanie wstępnych ocen ofert funduszy VC ubiegających się o status Funduszu Partnerskiego NIF;
 • wsparcie procesu weryfikacji ofert Funduszy Partnerskich ko-inwestycji w potencjalne Spółki Portfelowe;
 • koordynacja działań z zakresu public relations (PR), w tym obecności NIF w mediach oraz na konferencjach branżowych;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NIF, w tym raportów, zestawień, analiz i innych materiałów

Osoba na tym stanowisku będzie współpracowała bezpośrednio zarówno z Członkami Zarządu NIF, jak i z zespołem analitycznym oraz inwestycyjnym.

 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres : biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: ASYSTENT/KA - MŁODSZY ANALITYK

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum.W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja: https://serwer1911545.home.pl/public_nif/Klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf


Analityk Inwestycyjny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) - ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: ANALITYK INWESTYCYJNY. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w funduszu VC, funduszu private equity lub funduszu funduszy;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość KSH;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Zadania:

 • dokonywanie oceny ofert funduszy VC ubiegających się o status funduszu partnerskiego (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
 • weryfikacja ofert funduszy partnerskich ko-inwestycji w spółki portfelowe (m. in weryfikacja spełniania przez spółki portfelowe kryteriów doboru lokat);
 • wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek portfelowych, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • monitorowanie polskiego rynku VC i sporządzanie na tej podstawie właściwych jakościowo raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji zadań NCBR Investment Fund;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NCBR Investment Fund.


Aplikacje prosimy wysyłać na adres : biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: ANALITYK INWESTYCYJNY

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum.W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja: https://serwer1911545.home.pl/public_nif/Klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf